április 2014

Szociális ügyek

Igénybe vehető szociális ellátási formákról tájékoztatás:
Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a szociális étkezés intézményi térítési díjáról :Önkormányzati rendelet (njt.hu)
Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól :Önkormányzati rendelet (njt.hu)
Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról : Önkormányzati rendelet (njt.hu)

Hivatal feladatkörei

20. A Hivatal feladatai

A Hivatal tevékenysége Somlóvásárhely Közös Önkormányzati Hivatalának Képviselő-testülete és annak bizottságai munkájának elősegítésére irányul, ellátja a jogszabályokban meghatározott feladatokat, valamint előkészítő, szervező, végrehajtó, ellenőrző, szolgáltató tevékenységet folytat.

20. 1. A Hivatal a Képviselő-testületek tevékenységével kapcsolatban:

 • szakmailag előkészíti az önkormányzati rendelettervezetet, a testületi előterjesztést, a határozati javaslatot, valamint vizsgálja a törvényességet,

 • nyilvántartja a Képviselő-testületek döntéseit,

 • szervezi a Képviselő-testületek rendelkezéseinek végrehajtását, a végrehajtás ellenőrzését,

 • ellátja a Képviselő-testületek munkájával kapcsolatos egyéb nyilvántartási, ügyviteli és adminisztratív feladatokat.

Az előterjesztések elkészítésében, illetve döntés-előkészítési munkáiban a jegyző utasítása alapján a Hivatal valamennyi dolgozója köteles közreműködni.

A testületi előterjesztések előadója a polgármester, illetve a jegyző.

20. 2. A Hivatal a Képviselő-testületek bizottságainak működésével kapcsolatban:

 • biztosítja - a feladat jellegének megfelelően - a bizottság működéséhez szükséges ügyviteli feltételeket,

 • szakmailag előkészíti a bizottsági előterjesztést, jelentést, beszámolót, egyéb anyagokat,

 • tájékoztatást nyújt a bizottsági kezdeményezés megvalósítási lehetőségéről, valamint szakmailag véleményezi a bizottsághoz érkező kérelmet, javaslatot,

 • gondoskodik a bizottsági döntés nyilvántartásáról és végrehajtásáról.

20. 3. A Hivatal a képviselő munkájának segítése érdekében:

 • elősegíti a képviselő jogainak gyakorlását,

 • köteles a képviselőt a teljes hivatali munkaidőben fogadni és részére a szükséges felvilágosítást megadni, illetve intézkedni,

 • közreműködik a képviselői tájékoztatás megszervezésében.

20. 4. A Hivatal a polgármesterek munkájával kapcsolatban:

 • döntést készít elő, szervezi a végrehajtást,

 • segíti a képviselő-testületi munkával kapcsolatos tisztségviselői tevékenységet,

 • nyilvántartja a polgármesterek döntéseit.

20. 5. A Hivatal részt vesz az önkormányzatok intézményeivel kapcsolatos szervezési, irányítási, ellenőrzési feladatok ellátásában, szakmai segítő tevékenységet folytat.

20. 6. A Hivatal közreműködik a választások, népszavazások lebonyolításában.

20. 7. A Hivatal közreműködik az igazgatás szakmai kérdéseinek korszerűsítésében, más közigazgatási, önkormányzati hivatali szervekkel való kapcsolattartásban.

20. 8. A Hivatal a működés technikai feltételeit biztosító tevékenységi kört lát el, végzi az iktatást, irattározást.

Tevékenységek

A költségvetési szerv közfeladata:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 84. § (1) bekezdése alapján a közös hivatal ellátja az önkormányzatok működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.
 

A költségvetési szerv alaptevékenysége:

A közös hivatal ellátja a Mötv.-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat Somlóvásárhely Közös önkormányzati Hivatal, Noszlop és Oroszi települések vonatkozásában. A közös hivatal feladatait részletesen a társult települések önkormányzatai által jóváhagyott, a közös hivatal működtetésére és fenntartására létrejött megállapodás tartalmazza.

 

Alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti besorolása:

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés

013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodás, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások

016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek

016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

016030 Állampolgársági ügyek

041210 Munkaügy igazgatása

044310 Építésügy igazgatása

061010 Lakáspolitika igazgatása

062010 Településfejlesztés igazgatás

076010 Egészségügy igazgatása

082010 Kultúra igazgatása

098010 Oktatás igazgatása

109010 Szociális szolgáltatások igazgatása

Szervezeti struktúra

I. A Hivatal szervezeti struktúrája, felépítése:

Lehetséges szervezeti szintek

A szervezeti szintnek megfelelő lehetséges vezető beosztások

Konkrét vezetői beosztások megnevezése

Felsőbb vezetői szint

Jegyző

Jegyző

 

Aljegyző

Aljegyző és Hatósági Iroda vezetője

Középvezetői szint

Irodavezető

Pénzügyi Iroda vezetője

Szociális Iroda vezetője

Titkársági és Szervezési Iroda vezetője

 

Az egyes vezetői szintekhez tartozó munkakörök és a munkakörökben foglalkoztatható létszám:

Vezetői szinthez

tartozó beosztások

Vezetőknek közvetlenül

alárendelt munkakörök

A munkakörben foglalkoztatható létszám (fő)

Megjegyzés (teljes vagy részmunkakörre, csatolt munkakörre való

hivatkozás)

Jegyző

 

Aljegyző

Pénzügyi Irodavezető

Szociális Irodavezető

Titkársági és Szervezési Irodavezető

Építésügyi és Városfejlesztési Iroda ügyintézői

(építésügyi és beruházási ügyintéző)

Közterület-felügyelet

1

1

1

1

 

1

 

3

 

 

 

2

Teljes

 

Vezetői szinthez

tartozó beosztások

Vezetőknek közvetlenül

alárendelt munkakörök

A munkakörben foglalkoztatható létszám (fő)

Megjegyzés (teljes vagy részmunkakörre, csatolt munkakörre való

hivatkozás)

Aljegyző

Hatósági ügyintézők

2

0,5

Teljes

Osztott munkakör

Pénzügyi Iroda

vezetője

Pénzügyi ügyintézők

9

Teljes

Titkársági és

Szervezési Iroda

vezetője

Titkársági ügyintézők,

közszolgálati ügykezelők, hivatalsegédek, telefonközpont kezelő

 

7

 

Teljes

Szociális Iroda

vezetője

Szociális ügyintézők

3

0,5

Teljes

Osztott munkakör


A költségvetési szerven belül a következő szervezeti egységek működnek:

Szervezeti egység

Engedélyezett létszám (fő)

Jegyző

1

Aljegyző

1

Titkársági és Szervezési Iroda

8

Szociális Iroda

4,5

Építésügyi és Városfejlesztési Iroda

3

Pénzügyi Iroda

10

Hatósági Iroda

2,5

Közterület-felügyelet

2

Összesen:

32

 

Oldalak