Szociális tűzifa 2020

Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-Testülete megalkotta a 7/2020. (X.21.)
önkormányzati rendeletét A SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA JUTTATÁSÁRÓL.

A rendelet értelmében az alábbiakról tájékoztatom Önöket:
- A kérelmek elbírálása során előnyt élveznek:
a) az Sztv. szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy – tekintet nélkül
annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési
támogatásra, e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó
rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők,
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család,
c) a kiskorú gyermeket nevelők,
d) egyedül élő nyugellátásban részesülők
ha a lakás fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja.
- Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható meg
a tűzifa támogatás.
- A tűzifa támogatásban részesülő a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak,
csak a kérelemben megjelölt ingatlanon használhatja fel.
Szociális célú tűzifajuttatást kérelmezhet
a) az a személy, akinek háztartásában együtt élő személyek egy főre jutó jövedelme nem
haladja meg a 115.000,-Ft-ot,
b) az egyedül élő személy, akinek a jövedelme nem haladja meg a 125.000,-Ft-ot.
A tűzifa támogatás megállapítása iránti eljárás a rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre
indul, melyet a Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal Noszlopi Kirendeltségén
(Noszlop, Dózsa Gy. u. 45.) lehet benyújtani 2019. november 16. napjáig.
Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét!
Oroszi, 2020. november 02.

Rendes-Somlai Eszter s.k.

aljegyző
Fájl: