Tájékoztatás az óvodai beíratásról

KEDVES SZÜLŐK!

Értesítem Önöket, hogy a Boribon Óvoda és Mini Bölcsőde, 2024/2025-ös nevelési évre az óvodai és mini bölcsődei beiratkozás időpontjai a következők:                                
                                                                                                                                          
2024. április 22. hétfő                 9:00 – 15:30
2024. április 23.   kedd                8:00 – 12:00

Az óvodai jelentkezés helye: 8456 Noszlop, Noszlopi Óvoda Sport tér 1. (Óvoda épülete)
 Az óvoda felvételi körzete: Noszlop, Bakonypölöske, Oroszi,

Az óvodai beíratáshoz szükséges dokumentumok:
  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
  • a gyermek TAJ kártyája,
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
  • a szülők személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (amennyiben a gyermeket valamelyik szülőnél elhelyezték, a szülői felügyeletet gyakorló szülő) vagy más törvényes képviselő személyazonosító igazolványa, más törvényes képviselő esetén a gyámhivatal gyámrendelő határozata

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése szerint: 
„A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni.” 
A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre a jogszabály alapján köteles a gyermekét beíratni, ha gyermeke betölti a 3. életévét.
Jelen esetben, azt a gyermeket kötelező beíratni, aki 2024. augusztus 31.- ig. betölti harmadik életévét.
Óvodai nevelés alóli felmentés

A szülő - a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva - kérelmezheti az óvodai foglalkozások alóli felmentést. A kérelem a tárgyév április 15. napjáig nyújtható be. A felmentés annak az évnek az augusztus 31. napjáig szól, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

A szülő a felmentés iránti kérelmet a területileg illetékes kormányhivatalhoz nyújthatja be


A BORIBON ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE APRAJA-NAGYJA SOK SZERETETTEL VÁRJA A LEENDŐ KIS OVISOKAT ÉS BÖLCSISEKET!
 

Gyuránné Kaszás Klaudia
                 Főigazgató